Urografia

La urografia és un examen que consisteix en la realització de radiografies seriades per il·lustrar el pas de contrast prèviament introduït per via intravenosa. El contrast permet l'exploració i l'estudi de diverses seccions de les vies urinàries i detectar alteracions en la secreció urinària.

S'utilitza habitualment com a complement de l'estudi urogràfic quan es sospita que poden existir problemes en vies urinàries. La urografia permet l'exploració morfològica (proporciona una imatge fidel dels ronyons) i funcional del ronyó, urèter i bufeta urinària (ofereix informació precisa sobre la depuració dels ronyons).