Sol·licitar cita online
Grans avenços en Urologia. La Cirurgia mínimament invasiva

Urologia

Grans avenços en Urologia. La Cirurgia mínimament invasiva

, , IEls nous avenços tecnològics enfocats a la Cirurgia urològica permeten actualment tractaments quirúrgics molt menys agressius i amb millors resultats comparats als de tan sols fa una dècada. Avui en dia gairebé totes les intervencions es poden dur a terme mitjançant les noves tècniques, deixant la cirurgia oberta per a casos molt específics.

La Urologia és l'especialitat medicoquirúrgica que s'ocupa del diagnòstic i tractament de les patologies que afecten l'aparell urinari que engloba: ronyons, urèters, bufeta i uretra; glàndules suprarenals; i retroperitoneu d'homes, dones i nens. Compta també amb una subespecialitat: la Andrologia, que s'encarrega de l'estudi, diagnòstic i tractament de l'aparell reproductor masculí.

Hi ha múltiples patologies urològiques. Podríem relacionar entre les més comunes: els càlculs renals i ureterals, el creixement benigne de la pròstata, així com el càncer en els diferents òrgans que componen aquest sistema (ronyó, de pròstata, de bufeta, d'uretra, de testicles i de penis) . Un altre segment de patologies l'ocupen: la incontinència d'orina d'esforç i d'urgència per hiperactivitat vesical, les infeccions, el dolor pèlvic, la infertilitat masculina i la disfunció sexual.

Actualment el 99% de la Cirurgia urològica es pot dur a terme mitjançant tècniques mínimament invasives.

La Urologia és una especialitat molt quirúrgica que ha anat canviant al llarg dels anys, fins arribar a un punt on la cirurgia mínimament invasiva s'ha instaurat com a opció quirúrgica primària.

Com cirurgia mínima invasiva entenem la Cirurgia lapararoscòpica, amb la recent incorporació de la Cirurgia amb visió 3D, la Cirurgia robòtica, la Cirurgia endoscòpica i la Cirurgia percutània. De totes elles, els uròlegs de Avantmèdic n’hem estat precursors a Lleida.

Parlem breument de cadascuna d'aquestes tècniques.

La Cirurgia laparoscòpica consisteix a crear un espai virtual amb l'ajuda d'un insuflador de CO? cap a l'interior del pacient i quan ja s’ha creat aquest espai, es pot accedir al mateix realitzant petites incisions, en les que es col·locaran els diferents elements de treball, anomenats trocars. A través d'aquests s'introduirà una òptica amb llum incorporada i l’instrumental quirúrgic per dur a terme la intervenció. Aquesta tècnica s'utilitza majoritàriament per a solucionar patologies de tipus oncològic i del sòl pelvià.

S'han realitzat molts estudis en diferents centres especialitzats amb la intenció de comparar la cirurgia laparoscòpica amb l'oberta, per tal de determinar quina suposava més beneficis per al pacient, en les diferents tècniques quirúrgiques. Les conclusions han estat més avantatjoses per a la laparoscòpia, que aconsegueix que els pacients presentin menys dolor postoperatori, resultats estètics més òptims -per la desaparició de grans cicatrius- així com una millor i més ràpida recuperació ja que es disminueix considerablement la necessitat d'estada hospitalària .

Comptem també amb la Cirurgia endoscòpica i la percutània renal per tractar majoritàriament les litiasi (pedres al sistema urinari). L'endoscòpia permet l'accés a tot el sistema urinari, a través de la uretra, fins arribar al ronyó. Un cop assolit el càlcul existent, es fragmenta en petites partícules mitjançant energia pneumàtica o làser, les quals s'extreuen pel mateix conducte gràcies a un sistema d'aspiració.

La Cirurgia percutània, s'empra per al tractament de grans càlculs renals que no es poden tractar amb les tècniques convencionals extracorpòries  i endoscòpiques i que necessitarien de cirurgies més invasives. Aquests tipus d’intervenció consisteix en la punció del ronyó i, amb una petita incisió, es crea un trajecte, amb dil·latadors, entre el ronyó i l'exterior que permet l'accés als càlculs per dur a terme la seva fragmentació i la seva posterior extracció.

Com indicàvem al principi d'aquest petit article, actualment el 99% de la Cirurgia urològica es pot dur a terme mitjançant les tècniques que us hem explicat que permeten un tractament quirúrgic molt menys agressiu que comporta importants avantatges per al pacient: menor dolor, hospitalització, temps de recuperació i cicatrius.

Davant de qualsevol dubte o situació de salut o benestar que us preocupi de l'àmbit en el qual hem desenvolupat la nostra especialitat mèdica i actualització quirúrgica permanents, estarem encantats de poder aconsellar-i atendre a Avantmèdic.

Dr. Jesús Guajardo Guajardo Dr. Guajardo Especialista en Urologia
Dr. David Garcia Belmonte Dr. Garcia Belmonte Especialista en Urologia
Dr. Jaume Pelegrí Gabarró Dr. Pelegrí Especialista en UrologiaNotícies relacionadesamb aquest post